Menu

Menu TeaBreak

  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng video
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé
  • Click vào đây xem hướng dẫn bằng hình ảnh
    Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hãy click vào đây nhé

Menu 1 - Teabreak

102,000 đ  

Menu 2 - Teabreak

136,000 đ  

Menu 3 - Teabreak

161,000 đ  

Menu 4 - Teabreak

169,000 đ  

Menu 5 - Teabreak

188,000 đ  

Menu 6 - Teabreak

229,000 đ  

Menu 7 - Teabreak

243,000 đ  

Menu 8 - Teabreak

211,000 đ  

Menu 9 - Teabreak

247,000 đ  

Menu 10 - Teabreak

311,000 đ  
Xem Menu Đặt Tiệc Liên Hệ